logo
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
1.
Bilinen ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İskitler
Soru Açıklaması
Bilinen ilk Türk boyu İskitler’dir.
2.
Bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Asya Hun Devleti
Soru Açıklaması
Büyük Hun Devleti bilinen ilk Türk devletidir. Aynı zamanda Asya Hun Devleti olarak da bilinir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Orta Asya’daki bütün Türk boylarını bir bayrak altında topladı.
Soru Açıklaması
Kavimler göçünün sonuçları
Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
Feodalite rejimi ortaya çıkmıştır.
Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
Romalılar ve diğer barbar topluluklar “Hristiyanlık” dinine geçtiler.
Skolastik düşünce hakim olmaya başlamıştır.
375 yılı ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı olarak kabul edilir.
Orta Asya’daki aletler kavimler göçüyle Avrupa’ya yayılmıştır.
4.
Margos Antlaşması ve Anatolyus Antlaşması hangi devlet zamanında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Avrupa Hun Devleti
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki boşluğu doldurunuz.

Hun-Burgond mücadelesini konu alan Nibulengen Destanında Atilla ............ adıyla anlatılmıştır.
Doğru Cevap: "B" Etzel
Soru Açıklaması
Hun-Burgond mücadelesini konu alan Nibulengen Destanında Atilla Etzel adıyla anlatılmıştır.
6.
Köktürk Devletinin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "C" Bumin Kağan
Soru Açıklaması
Kurucusu Bumin Kağan’dır.
7.
Boşluğu doldurun. Türk tarihinde ilk milli istiklal ayaklanmasını başlatan ile kişi ........... 'dır.
Doğru Cevap: "E" Kürşad
Soru Açıklaması
Türk tarihinde ilk milli istiklal ayaklanmasını başlatan “Kürşad” dır.
8.
Uygurların kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "C" Kutluk Bilge Kül Kadir Han
Soru Açıklaması
Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Kül Kadir Han’dır.
9.
Boşluğu doldurun. Türk tarihinde ilk kez eğitim faaliyetlerine başlayan devlet ............. Devletidir.
Doğru Cevap: "A" Asya Hun Devleti
Soru Açıklaması
Türk tarihinde ilk kez eğitim faaliyetlerine başlayan devlet Asya Hun Devletidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

İSKİTLER (SAKALAR)
İskitler ile ilgili bilmemiz gerekenler:
Bilinen ilk Türk boyudur.
Alp er Tunga en önemli hükümdarı.
Bozkırın kuyumcuları olarak adlandırılır.
İlk defa sanat eserlerinde hayvan üslubunu kullandılar.
At koşum takımları ve eyerlemeyi yaptılar.

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU
Hunların ile ilgili bilmemiz gerekenler
Bilinen ilk Türk devletidir.
Hun kelimesi “Kavim, Halk ve Topluluk” anlamlarına gelir.
Orta Asya’daki bütün Türk boylarını bir bayrak altında topladı.
En önemli hükümdarı “Mete Han” dır.
Mete Han Onluk sistemini kullanmıştır.
İpek yolu için Çin ile mücadele etmişlerdir.
Kiok’dan itibaren Çin özentisi başladı.
Zamanla Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldılar.

KÖKTÜRK
Köktürkler ile ilgili bilmemiz gerekenler
Kurucusu Bumin Kağan’dır.
Başkent Ötüken’dir.
Asya Hun Devletinden sonra Orta Asya’da siyasi birliği sağlıyor.
Tapo Kağan Budizm’i kabul etti.
Türk adını siyasi yaşamda kullanan ilk Türk devletidir.
Çin ile ipek yolu için mücadele edildi.
Zamanla Doğu Batı şeklinde ikiye ayrılıp ikisi de Çin egemenliğine girdi.

UYGUR DEVLETİ
Uygurlar ile ilgili bilmemiz gerekenler
Kurucusu Kül Bilge Kağan’dır.
Başkenti Ötüken daha sonra Karabalagasun’dur.
Böğü Kağan zamanında Manihizm dini kabul ediliyor.
Bu dinin etkisiyle hükümdara “Ay” lakaplarını verdiler.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
Harf hareketli matbaayı kullandılar.
İlk örgün eğitim kurumlarını oluşturdular.Orta Oyununu bularak Türk tiyatrosunun temellerini attılar.
Pandomim, Şan ve opera yaptılar.
Töreleri yazılı hale getirdiler.
Moğolların Türkleşmesinde etkili oldular.
Türk bankacılığının temellerini attılar.
Vakıf kurdular.
Minyatür sanatının ilk örneklerini verdiler.
Bu sanat eserleri Talas Savaşı ve Kavimler göçü ile batıya taşınmıştır.