Tezde Kaynak Gösterme | DersinÖzü

Tezde Kaynak Gösterme

DersinÖzü
Ekim 30, 2017

KAYNAK GÖSTERME

Kaynak göstermede yaygın olan “parantezli referans” ya da “dipnot” biçimlerinden birisi, ilgili alanın, konunun özelliği ve ana bilim / ana sanat dalının geleneği veya danışmanın önerisiyle tercih edilebilir.

Dipnot Yoluyla Kaynak Gösterme

Dipnot biçiminin tercih edilmesi durumunda, metin içerisinde gönderme yapılacak yerdeki yazar adı soyadı, eser adı, alıntı ya da cümle sonuna söz konusu gönderme ile ilgili dipnot numarası verilir. Tezde yararlanılan kaynakların bibliyografik künyeleri ilk geçtikleri sayfaların alt kısmında ayrıntılı olarak kurallara uygun şekilde verilir. Dipnot bilgileri; yazar adı soyadı, eser adı, yayım bilgileri ve sayfa numaralarından oluşur. Dipnot bilgilerinde genel olarak; yazar adı soyadı, eser adı yazılıp araya virgül konmadan, yayım bilgileri parantez içinde verilir (eğer cilt ve baskı sayısı ya da editör, çeviren vb. bilgiler varsa, bu bilgiler eser adından sonra araya virgül koyularak yazılır ve yayım bilgileri yine araya virgül konmadan parantez içinde verilir). Parantezden sonra bir virgül konularak sayfa / sayfa aralığı yazılır. Gerekli yerlerde noktalama işaretleri kullanılır, ancak yazılan dipnot biçimleri kaynak türüne (kitap, makale, tez, dergi vb.) göre değişir. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi adları koyu veya italik olarak, sadece biri tercih edilmek koşuluyla yazılır. Kitaplarda ikinci baskıdan itibaren baskı sayısı gösterilir. Basım / baskı sözcükleri için bs. kısaltması kullanılır (Ör: 3. bs.).

Dipnot Numarasının Yazılması

Dipnot numarası aşağıdaki örnekte görüldüğü biçimde gösterilir. ÖRNEK- 1 Şahin’e göre “bilimsel yöntem hiçbir bilim dalının tekelinde değildir”. Yazar, Araştırma Yöntemleri eserinde araştırmanın bilimselliği, “uygulanan yönteme bağlıdır” demektedir2. Güven ise tabii ve sosyal bilimler arasındaki “bilimsellik farkı”nın yapay olduğunu ileri sürmektedir3.

Dipnot Bilgilerinin Yazılışı

Bir kitabın dipnot ve kaynakça bilgileri verilirken, kitabın iç kapağında yer alan bilgiler esas alınır. Kaynağın yazar bilgisi verilirken unvanlar kullanılmaz. Tek Yazarlı Eserler: Tek yazarlı eserler için önce yazarın adı ve soyadı yazılır, araya virgül konulduktan sonra koyu olarak kitabın adı yazılır, daha sonra parantez içinde diğer yayın bilgileri yazılır.

Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, varsa Baskı Sayıları (Yayın Yeri: Yayınevi, Yayın Tarihi), Sayfa Numarası.

ÖRNEK- 1 Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 5. bs. (Ankara: 3A Eğitim Danışmanlık, 1994), 3.

 Çok Yazarlı Eserler:  İki ve üç yazarlı eserlerde yazar adları normal ad soyad sırası içinde yazılır, birinci yazardan sonra araya virgül konularak diğer yazarların adı ve soyadı yazılır.  Yazar sayısının dört ve daha çok olması halinde, dipnotta yalnız birinci yazar adı verilerek yanına ve diğerleri anlamında ve diğ. yazılır.

ÖRNEK- 1 Meryem Koray, Alper Topcuoğlu, Sosyal Politika, 3. bs. (Bursa: Ezgi Kitabevi, 1995), 56.

 Yazarı Olmayan, Kurum Yayınları:  Eser bir kurum tarafından yazılmış ve ayrıca yazar adı verilmemişse, kurum adı yazar adının yerine yazılır ve daha sonra sırasıyla diğer yayın bilgileri verilir.

ÖRNEK- 1 İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’nin Doğal Kaynakları Rehberi (İstanbul, 1997), 65.

 Çeviri Eserler:  Çeviri eserler için dipnot yazılması gerektiğinde, önce yazar adı sonra eserin çevrildiği dildeki adı, ardından çevirenin adı soyadı, çev. kısaltmasından sonra belirtilir.

ÖRNEK- 1 William H. Branson, Makro İktisat Teorisi ve Politikası, çev. İbrahim Kanyılmaz (İstanbul: Alfa Yayınları, 1995), 21.

 Yazar Adı Olmayan Eserler:  Kaynak gösterilmesi gereken eserin yazar adının olmaması durumunda, dipnot bilgileri eser adı ile başlar ve bundan sonra diğer bilgiler verilir.

ÖRNEK- 1 Nereye Gidiyoruz? (Ankara: Düş Yayınevi, 1961), 46.

 Dergilerdeki Makaleler:  Dergilerdeki yazılar için dipnot verilirken önce yazarın adı ve soyadı yazılır, araya virgül konulduktan sonra tırnak içinde makalenin adı yazılır. Daha sonra da derginin ismi koyu olarak belirtildikten sonra diğer tanıtıcı bilgileri (varsa cilt no., sayı no., varsa ay, mevsim, tarih, sayfa) verilir. Dergi adından sonra virgül konularak c. kısaltması ile cilt numarası yazılır, sayı için s. kısaltması kullanılır, tarih bilgileri parantez içinde verilir. Parantezden sonra iki nokta üst üste konularak sayfa bilgisi verilir.

ÖRNEK- 1 S. Ümit Fırat, “Kümeleme Analizi: İstihdamın Sektörel Yapısı Açısından Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılması”, İÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, s. 2 (1997): 59.

Makalelerden oluşan derleme veya armağan kitaplardaki makalelerin veya yayınlanmış bildirilerin gösterilmesinde de; yazar adı soyadı, tırnak içinde makale adı, derleme kitabın başlığı koyu olarak, varsa editörlerin adı soyadı, parantez içinde yayın bilgisi (yayın yeri: yayınevi, tarih), sayfa numarası şeklinde dipnot bilgileri sıralanır. Derlemenin editörü / yayına hazırlayanı / derleyeni; ed. / haz. / der. şeklinde kısaltmalarla gösterildikten sonra kişi ya da kişilerin isimleri verilir.  Makale tarzındaki tüm yayınlarda sayfa numarası, tarih bilgisinden sonra iki nokta üst üste konularak gösterilir.

 Derleme Kitaptan Makale 

Suraiya Faroqhi, “Lonca ve Ziraat Temelli Mevkileri Satın Alma: Bir Ön İnceleme”, İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, ed. Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004): 219-235.

 Kongre Kitabından Bildiri 

Ülkü Uzunçarşılı, Meral Toprak, Oğuz Ersun, “Türkiye’de Kurumsal Kültürün Yansımaları”, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, 25-27 Mayıs 2000 (Nevşehir: Erciyes Üniversitesi, 2000): 17-54.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum