Tezin Bölümleri | Tez Yazım Klavuzu | DersinÖzü

Tezin Bölümleri

DersinÖzü
Nisan 23, 2017

TEZİN BÖLÜMLERİ

Tezin ana ve alt bölüm başlıkları, metin içinde ve İçindekiler sayfasında ondalık sisteme göre düzenlenir. Bu sisteme göre; alt bölüm başlıkları İçindekiler sayfasında girintili olarak verilirken metin içinde girintili olarak gösterilmez. Bir tez üç kısımdan oluşur: Ön Kısım, Metin Kısmı ve Son Kısım. Tezin kısımları aşağıdaki sıraya uygun olarak düzenlenir (tablo, şekil listeleri, kısaltmalar ve ekler tezin içeriğine göre, her tezde bulunmayabilir). Bölüm numarası almayan başlıklar (tez onay sayfası, Türkçe, İngilizce öz / abstract, önsöz, içindekiler, tablo listesi, şekil listesi, kısaltmalar, kaynakça, ekler, özgeçmiş) sayfanın en üst ortasına büyük harflerle yazılır.

Ön Kısım

 • Dış Kapak
 • İç Kapak
 • Tez Onay Sayfası
 • Türkçe Öz
 • İngilizce Öz (Abstract)
 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Tablo Listesi
 • Şekil Listesi
 • Kısaltmalar

Metin Kısmı

 • Giriş Bölümü
 • Diğer Bölümler
 • Sonuç

Son Kısım

 • Kaynakça
 • Ekler
 • Özgeçmiş

4.1. Ön Kısım

Tezin ön kısmında yer alan; dış kapak, iç kapak, tez onay sayfası, Türkçe öz, İngilizce öz (abstract), önsöz, içindekiler, tablo listesi, şekil listesi ve kısaltmalar sayfası aşağıdaki alt bölümlerde belirtildiği gibi düzenlenir.

4.1.1. Dış ve İç Kapağın Düzenlenmesi

Dış ve iç kapakların içeriği ve sayfa düzeni birbirinin aynısıdır. Kapakta sırasıyla aşağıdaki bilgiler yer alır (Ek 5):

TC …. Üniversitesi …. Bilimler Enstitüsü …….. Ana Bilim / Ana Sanat Dalı ………. Programı Tezin Türü (Yüksek Lisans Tezi / Doktora Tezi / Sanatta Yeterlik Eser Çalışması) Tezin Başlığı Hazırlayanın Adı Soyadı Numarası Tez Danışmanı Unvanı Adı Soyadı Tezin Hazırlandığı Şehir Tarih Bütün bilgiler ortalanır ve 14 punto, büyük harflerle ve koyu olarak yazılır. Tezin başlığı ise 18 punto olmalıdır. … Programı’na kadar olan bilgiler aralıksız alt alta verilir, tez türü ise 1 satır aralık bırakılarak yazılır. Tezin başlığına kadar 14 puntoluk 11 satır aralık bırakılır. Tez başlığı ile tezi hazırlayan arasında 14 puntoluk 7 satır aralık, tezi hazırlayanın öğrenci numarası ile tez danışmanı bilgileri arasında 14 puntoluk 2 satır aralık bulunur. Tez danışmanının unvanı ve adı soyadını takiben 14 puntoluk 9 satır boşluk bırakılarak tezin hazırlandığı şehir ve tarih bilgileri verilir. Tezin başlığının uzunluğuna göre aralıklarda uygun değişiklikler yapılabilir. Dış Kapak Sırt Yazısı Tez sırtında Ek 6’de gösterildiği gibi tezi hazırlayanın adının ilk harfi ve soyadı, tezin adı ve tezin kabul yılı bilgileri yer alır. Bu bilgiler, ilgili bölümler içinde ortalanmalıdır.

4.1.2. Tez Onay Sayfası

Onay sayfasında tezi hazırlayanın adı, tezin başlığı, tezin savunma ve onay tarihi, tezin oybirliği / oy çokluğu ile başarılı bulunduğunu belirten ifade, tezi onaylayan jüri üyelerinin unvan ve adları bulunur. Jüri üyeleri; tez savunması bittikten ve bütün düzeltmeler tamamlanıp tez son şeklini aldıktan sonra, bu sayfadaki yerleri imzalayarak tezi kabul ettiklerini belirteceklerdir. Tez Onay Sayfası Ek 7’de gösterildiği gibi hazırlanır.

4.1.3. Türkçe ve İngilizce Öz

Bu başlık altında, mümkünse tek paragraf halinde, en az 200 en fazla 300 sözcükten oluşan tez özü ve anahtar sözcükler yer alır. Kısa özet olarak tanımlanan özde; çalışmanın amaç ve kapsamı, uygulanan temel yöntemler, kullanılan materyal, çalışmada ortaya konulan en önemli bulgular ve çıkarılan sonuçlar yer almalıdır. Aynı sayfada tezin adı, tezi hazırlayanın adı soyadı, tezin tarihi (ay, yıl olarak) ve anahtar kelimeler yer alır ve bu bilgiler Ek 8’de verilen örneğe göre düzenlenir. İngilizce öz, “abstract” başlığı altında, aynı hususlar dikkate alınarak hazırlanır (Ek 9).

(Özlerin hazırlanmasında Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yer alan TÜBİTAK/TÜRDOK tarafından hazırlanan “Öz Hazırlama Kılavuzu”ndan yararlanılabilir).

4.1.4. Önsöz

Bu bölümde tez çalışmasına ilişkin kısa açıklamalar ve/veya tezin hazırlanmasına maddi, manevi katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür yer alır. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise projenin ve ilgili kuruluşun adı özellikle belirtilmelidir. Önsöz metninin altında sağa dayalı olarak ad soyad; sola dayalı olarak yer; ay, yıl biçiminde tarih yazılır.

4.1.5. İçindekiler

Tezin ön bölümü, metin kısmı ve son bölümünde yer alan başlıkların, sayfa numaraları ile belirtildiği kısımdır. Tezde kullanılan her başlık ve sayfa numarası, İçindekiler sayfasında hiçbir değişiklik ya da kısaltma yapılmaksızın aynen verilmelidir. Fakat bu kısımda sadece ana bölüm başlıkları koyu olarak gösterilir. Ana bölüm başlıkları büyük harflerle; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece alt başlıklar ise baş harfleri büyük olarak gösterilir, yazı büyüklüğü 12 puntodur. Ek 10’daki örneğe göre düzenlenir.

4.1.6. Tablo, Şekil Listeleri ve Kısaltmalar

Tezin ön kısmında İçindekiler sayfasından sonra yer alan bu listelerde; tezdeki tablo ve şekiller, metin içerisindeki numara sırasına göre, başlıkları ve sayfa numaralarıyla birlikte sıralanır (Ek 11; Ek 12). Metinde kullanılan çalışma alanına ilişkin kısaltmalar ise, alfabetik sırayla alt alta dizilir. Her kısaltmanın karşısında, kısaltmanın açık hali belirtilir (Ek 13).

4.2. Metin Kısmı

Tezin metin kısmı Giriş’le başlar ve araştırmanın gerektirdiği ana ve alt bölümlerden oluşan diğer bölümler ile Sonuç’u içerir. Tüm bu bölümler aşağıda ilgili bölümlerde belirtildiği şekilde düzenlenir.

4.2.1. Giriş Bölümü

Araştırma konusunun seçilme nedenleri, önemi, konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaların ve bu alandaki sorunların değerlendirilmesi, çalışmanın ana amacı ve varsa alt amaçları, araştırma yöntemi (modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı, hipotezler, analizler gibi), konu gerektiriyorsa yararlanılan kaynakların değerlendirilmesi ve konuyla ilgili temel kavram ve tanımların tartışılması, giriş bölümünde yer alır. Araştırma yöntemi nicel (kantitatif) özellikli ise, Yöntem (model, evren ve örneklem, veri toplama aracı, hipotezler, analizler gibi), ayrı bir başlık altında incelenebilir. Giriş kısmında, ayrıca tezde yer alan bölümler de kısaca tanıtılır.

4.2.2. Diğer Bölümler

Tez konusunun ana başlıklar ve alt başlıklar altında incelendiği bu bölümde başlıklar, ilgili alanın yöntem ve yaklaşımına uygun olarak yer alır. Bu bölüm çalışma alanına bağlı olarak ilgili literatür çalışmasına yer veren teorik çerçeve ile bulgular ve yorumları içerir.

4.2.3. Sonuç

Sonuç bölümü tezin yalnızca özeti değildir. Gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür. Bu bölümde tez konusu tanımlanmalı ve kullanılan yöntemler özetlenmelidir. Elde edilen sonuçların açık ve basit cümlelerle ifade edilmesine dikkat edilmeli ve mümkünse sonuçlara göre çıkarımlar, öngörüler ve genellemeler yapılmalıdır. Tez çalışmasında başlangıçta belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı ve ileriye yönelik çalışmalar için, varsa öneriler belirtilmelidir.

4.3. Son Kısım

Bu kısımda sırasıyla; kaynakça, ekler ve araştırmacının özgeçmişi yer alır.

4.3.1. Kaynakça

Araştırmada yararlanılan kaynakların, soyadı s ırasına göre alfabetik olarak düzenlenmiş listesidir. Kaynakça’da yer alan kaynakların tümü metinde başvurulan kaynaklar olmalıdır. Gerek görüldüğü takdirde Kaynakça, Birincil ve İkincil Kaynaklar veya Kitaplar, Makaleler, Tezler vb. alt başlıklar halinde sınıflandırılabilir. Kaynakça, “parantezli referans” ya da “dipnot yoluyla kaynak gösterme” biçimlerinden hangisinin tercih edildiği dikkate alınarak düzenlenir.

4.3.2. Ekler

Metin içinde kullanıldığı takdirde akıcılığı kesintiye uğratacak ancak çalışma alanı açısından destekleyici bilgiler, ekler bölümünde verilir. Tez metni içinde çok ayrıntı gelebilecek metin, tablo, şekil, liste, yöntem üzerine not, kullanılan anket veya mülakat formu, örnek olay, okuyucu tarafından bulunması güç olan belge vb. bu bölümde yer alabilir.

Ekler; Ek 1, Ek 1a, Ek 1b, Ek 2, Ek 3, …. Ek 4 şeklinde numaralandırılır ve her eke bir başlık verilir. Başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. Ek numarası ve başlığı tez metninde genel sayfa düzenine uygun olarak sola dayalı biçimde verilir (Eklerin İçindekiler sayfasında gösterilişine ilişkin olarak bkz. Ek 10 / EKLER bölümü).

4.3.3. Özgeçmiş

Öğrencinin kişisel bilgileri, eğitim durumu, varsa yayınları ve iş deneyimi, Özgeçmiş başlığı altında yer alır.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum