Yeşil Muhasebe | DersinÖzü

Yeşil Muhasebe

DersinÖzü
Nisan 29, 2017

Yeşil Muhasebe Uygulanabilir Mi?

Yeşil muhasebe olarak da adlandırılan çevre muhasebesi, çevre ile ilgili bilgilerin muhasebe sistemi içinde yer almasını amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsediyorsak bunun sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabileceğini söylemek gerekir. Çevrenin sürdürülebilmesi ise doğada bulunan doğal kaynakların sürekliliğinin korunmasıdır. Hem insan sağlığı hem de doğada bulunan diğer canlı ve cansız varlıkların sağlığı açısından çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği önemlidir. İnsan nüfusunun hızla artması ve dolayısıyla ekonomik faaliyetlerinde buna paralel olarak artması çevre sorunlarının da artmasına neden olmaktadır. Küreselleşme ile birlikte çevre sorunlarında küresel bir boyut kazanmıştır. Uluslararası organizasyonlar ve ülkeler çevreye daha az zarar veren kalkınma modellerini destekleme yolunda iş birliği yapmaktadırlar.

Atmosferdeki karbondioksit oranının artması, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın sebep olduğu deniz seviyesinin yükselmesi, erozyon ve fırtınaların sıklığının artmasına sebep olmaktadır. Bu durum en çok denizlere kıyısı bulanan ada devletleri ve yoksul kesimi etkilemektedir. Ayrıca iklim değişikliğinin yaratmış olduğu kuraklık tarımın yapılmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla artan nüfusla birlikte gıda fiyatlarının yükselmesi nüfusun doyurulmasını güçleştirmektedir. Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında doğal kaynakların sınırsız olarak kullanılması görüşünün terk edilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma programının benimsenmesi gerekmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde çevre ve ekonomi arasındaki çelişki, ekonomik gelişmelerini sanayileşme ile sağlamak istemelerinden kaynaklanır. Fakat gelişmekte olan ülkelerde nüfusun hızla artması sağlanan büyümenin faydasını yok etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler günümüz gelişmiş ülkelerin de çevreyi sömürerek geliştiklerini öne sürmektedirler. Ayrıca çevre maliyetlerini bu gelişmiş ülkelerin karşılaması gerektiği görüşü de hakimdir.

Sürdürülebilir kalkınmanın çevre ve kalkınma politikalarıyla uyumlu hale getirilmelidir. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler çevre raporları yayınlamıştır. Yeşil ekonomi için yeni düzenin üç temel hedefi vardır:

  • İstihdam yaratarak ve krizden zarar görmüş grupları koruyarak dünya ekonomisinin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak,
  • Karbon bağımlılığını azaltarak ekonomilerin temiz enerji kullanarak dengeli bir kalkınma yoluna girmelerini sağlamak,
  • Sürdürülebilir kalkınma sağlayarak 2015 yılına kadar aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere öncelik verilerek finansa, dış ticaret, teknoloji alanlarında destekler verilerek yeşil-çevre sürdürülebilir ekonominin altyapısını oluşturmak için kullanılmalıdır. Örneğin, enerji üretiminde önemli bir paya sahip kıt kaynak olan petrolün ithal eden ülkeler açısında maliyetleri oldukça büyüktür. Ülkelerin enerjide petrol yerine yenilenebilir kaynakları kullanması hem petrole bağımlılığı azaltacak hem de petrole ödenen paraların farklı alanlara yönelmesi sağlanacaktır.

Neden Gelişmiş Ülkelerde Uygulanabilir?

Gelişmiş ülkeler geçmişte kalkınmalarını doğal kaynakları aşırı tüketerek ve çevreyi kirleterek sağlamışlardır. Çevrenin tahrip edilmesi ve kıt olan doğal kaynakların tükenmeye başlaması çevre muhasebesinin önemini daha da artırmıştır. Bu yönde bir kamuoyunun oluşması ve çevre kirliliklerinin artması çevre bilincinin artmasını sağlamıştır. Yeşil muhasebe ile çevre bilgisi, çevre sorunlarının belirlenmesi, bu sorunları önleme ve azaltılmasıyla ilgili faaliyetlerin izlenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla şirketlerin muhasebesinde bu kaleme yer vermesi şirketlerin faaliyetlerinin de izlenmesini olanaklı kılmaktadır.

Günümüz dünyasında gelişmiş ekonomiler daha fazla sermaye stoğunu elinde bulundurur. Dolayısıyla daha fazla mal üretebilirler. Sonuçta gelişmiş ülkelerin bireyleri daha yüksek yaşam standartlarına sahip olurlar. Gelişmiş altyapı, otoyollar, fabrikalar, büyük firmalar, baraj ve sulama sistemleri modern üretim için önemlidir.

Gelişmiş ekonomiler ilerlemiş teknolojilere sahiptirler ve çevresel koruma sistemlerine daha az maliyetle ve çabuk ulaşırlar. Ayrıca sosyo-ekonomik yapının yüksek olması çevre hukukunun oluşturulmasını da olanaklı kılar. Davranış ve tutumlar daha gelişmiştir. Bundan dolayı gelişmiş ekonomilerin çevreye her zaman negatif dışsallık yaydığını söyleyemeyiz.

Hangi Ülkelerde Uygulanamaz

Gelişmekte olan ülkeler daha düşük gelir düzeyine sahiptirler. Dolayısıyla bu ülkeler hedefi üretim düzeylerini artırmaktır. Nüfus artış oranının yüksek olması eğer artan nüfusun üretilen mal ve hizmetlere talep yaratacaksa kalkınmanın arkasında itici bir güç olabilir. Fakat artan nüfus doğa üzerinde baskı yaratarak daha fazla atık ve kirliliğe de neden olur.

Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri örnek alarak kalkınmak zorunda değil. Bu ülkelerin doğayı yüksek derecede kirletecek endüstrilere sahip değillerdir. Fakat geliştikçe kirlilikte artmaktadır. Mevcut kirlilik düzeylerini kontrol altına alarak endüstri, tarım ve enerji tüketiminde verimliliği sağlayabilirse kalkınmayı sağlayabilirler. Bugün gelişmiş ülkelerce uygulanan veya takip edilen çevre politikaları gelişmek olan ülkelerce de takip edilebilir.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım önemlidir. Bundan dolayı bu ülkelerde tarımda kullanılan çeşitli kimyasal katkılar kullanılmaktadır. Bu kimyasal ürünler genelde gelişmiş ülkelerde bulunan şirketler tarafından üretilir. Her gün farklı bir madde piyasaya sürülmekte ve bu maddelerin çevreye verdiği zararlar göz ardı edilmektedir. Günümüzde uluslararası kuruluşlar bu maddelerin üretilmesi ve kullanılması ile ilgili raporlar düzenlemektedirler. Fakat gelişmiş ülkelerde üretilen bu maddeler halen tarımda kullanılmakta ve çevreye ciddi zararlar vermektedir. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerle çevreyi koruma konusunda ortak hareket etmektedir. Zira küreselleşen dünyada bir bölgede yaşanan çevre felaketleri dünyanın diğer bölgelerini de etkileyebilmektedir.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum